July 2, 2005 21:37 | people

Decisions, decisions...

Decisions, decisions...

To sashimi or not to sashimi...
Karl, resto Osaka