August 7, 2003 13:17 | Bits

Overheard in a dark place

Yo no naka tadashii koto bakari de wa arimasen. O-ki wo tsukete.

"In the world there are more than just good things. Take care"